1405210Health Information System
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แหล่งที่มาของข้อมูลระบบข่าวสารสาธารณสุข ระบบการบันทึกข้อมูล ระบบการสื่อสารข้อมูลสาธารณสุขในระดับต่างๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนสาธารณสุข การตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูล


Sources of health information system, data recording system, technology and management of information system, data collecting for health plan, application of computer programs in information system
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54