1405208Pesticides and Environmental Problems
สารกำจัดแมลงและศัตรูพืชกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิด และลักษณะของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช เน้นในด้านสูตรเคมี กลไกการเกิดพิษของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย การจำแนกชนิดของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์นำโรค ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์นำโรคที่มีต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
การป้องกันอันตรายจากสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์นำโรค ฉลากและการเขียนฉลาก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย

Types and characteristics of pesticide and herbicide focus on formulation, mechanism of chemical toxic effected on health, type of pesticide and disease vectors, impact of pesticide and disease vectors on human health and environment,
protection and prevention from pesticide and herbicide, first aids, good practice in pesticide and herbicide using, label, and hazardous substance related law
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54