1405205Safety Administration
การบริหารงานความปลอดภัย
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและ ป้องกันอุบัติเหตุโดยอาศัยหลักการบริหารความปลอดภัย การตรวจความปลอดภัย การขจัดอันตรายและการป้องกันอันตราย การสอบสวนอุบัติเหตุ
การจัดระบบข้อมูลข่าวสารความปลอดภัย การประกันการประสบอันตราย การอบรมความปลอดภัย การควบคุมความสูญเสีย การประชาสัมพันธ์งานความ ปลอดภัย และการรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน

General knowledge about safety administration, theory of accident and accident prevention about principle by safety administration, safety inspection, dangerous eradicate and
dangerous prevention, accident investigate, safety information management, vouch for danger, safety training, loss control, public relation about safety and campaign for work safety
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet