1405203Environmental and Work Physiology
สิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาการทำงาน
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่อาจมีผลต่อสรีระของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถภาพของอวัยวะต่างๆ ที่มีผลจากการทำงานในสิ่งแวดล้อมนั้น


Environment of working effect on worker physiology, evaluation of various organs performance affect from working in that environment
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54