1404421Chemistry in Food and Food Ingredient
เคมีในอาหารและส่วนผสมในอาหาร
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์ทางเคมี คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบของสารปรุงแต่งมสารถนอมอาหาร และส่วนผสมของอาหาร


Analytical chemistry, chemical, physical, and functional properties of food constituents and ingredients.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215