1404406Clinical Nutrition
โภชนศาสตร์คลินิก
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวินิจฉัยลักษณะ และอาการ ของโรคที่เกี่ยวข้องกับการ เกิดทุพโภชนาการและการตระหนักถึงอาหารที่ไม่ปลอดภัย การเฝ้าระวัง ป้องกัน และการรักษาทางโภชนศาสตร์เบื้องต้น ที่เกี่ยวข้อง


Clinical sign and symptom diagnosis of related malnutrition status and awareness of unsafe food , surveillance, prevention, and related issues to clinical nutrition.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215