1404405Seminar in Special problem in Nutrition and Food Safety Management
สัมมนาเฉพาะทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การค้นคว้านำเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข และปัญหาความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการโดยใช้กระบวนการสัมมนาแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทาง สาธารณสุข อาหารปลอดภัย และโภชนาการ


Article reading and critique of papers in public health and nutritional and food safety problem by the usage of various appropriate seminar sessions for a new body of knowledge in this field.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215