1404403Senior Project 1
โครงการศึกษากรณีพิเศษ 1
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (0-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดการและวางแผนการค้นคว้าเพื่อทำกรณีศึกษา สำหรับ การวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ ตัวอย่างอาหาร ต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร


Planning and proceeding for a case study in food samples investigation for food safety quality related to food safe in various processing or manufacturing.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215