1404303Food Safety 1 ( Microbiology and Illness )
ความปลอดภัยในอาหาร 1 ( จุลชีววิทยาและความเจ็บป่วย)
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต4 (3-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับอาหาร ความสำคัญต่อการถนอมอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร และการหมัก เชื้อโรคที่พบในอาหาร การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร มาตรการควบคุมจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการเกิดโรคทางอาหาร


Interactions of microorganisms and food, importance of such interactions for food preservation, food safety and fermentations, pathogenic microorganisms and analysis of
microorganisms in food, control measures taken for food borne diseases, with an emphasis on food production process.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215