1404301Biostatistics in Public Health
ชีวสถิติสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ข้อมูลและตัวอย่างของข้อมูลทาง ชีวสถิติ และสาธารณสุข การหาสถิติมูลฐานเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณา เชิงวิเคราะห์ การอนุมานค่า และความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก และการประยุกต์ใช้ในทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง


Data and data samples of bio-statistics and public health ,basic statistics related to descriptive, analytical, inferential statistics and probability, analysis of variance, non-parametric
statistics and its application in public health field.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215