1404203Communication Skill in Food Social Marketing
การสื่อสารและทักษะตลาดอาหารเชิงสังคม
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและวิธีการสื่อสารต่างๆ อิทธิพลของการสื่อสาร การพัฒนาการสื่อสาร การ เรียนรู้ การปลูกฝังและเพิ่มพูนความสามารถในการรับรู้ การพัฒนาการการรับรู้ ของบุคคล ชุมชนขบวนการตลาดอาหารเชิงสังคม และกระแสสังค
ทางโภชนาการ ที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

Principle and methods of communication, inffluence of communication, communication development, learning, cultivation and increasing perception ability, individual and
community perception development, processing of social marketing and advocacy in related to nutrition and food safety consumption.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215