1404202Public Health Administration
การบริหารงานสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ความรู้ด้านการวางแผนทั่วไปและด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมถึงลักษณะและส่วนประกอบของแผน การทำนายอนาคตเพื่อการวางแผน การตัดสินใจเพื่อการวางแผน การจัดทำแผนงาน การเงินและงบประมาณของแผน
องค์กรการวางแผนและการวิเคราะห์และการอนุมัติแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ลักษณะทั่วไปของการประเมินผลงานด้านสาธารณสุขที่ศึกษาถึง ประเภทการประเมินผล เครื่องมือและเทคนิคในการประเมิน

General planning knowledge and public health which is covered all characteristics and components of plan, prediction to planning, decision to planinng, plan doing, budgeting and
financing of plan, organizational planning, analyzing and authorizing of plan, practicable of applicational plan, general figure of related public health evaluation, type of evaluation, tools and
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215