1401437Surveillance of Emerging and Re-emerging Diseases
การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ขอบเขต ของการเฝ้าระวังโรค วิธีการและขั้นตอนการเฝ้าระวังโรค ปัญหาโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ การเฝ้าระวังและการป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ


Definition, scope of surveillance, methods and steps of surveillance, emerging and re-emerging diseases problems, surveillance and prevention of emerging and re-emerging diseases
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215