1401431Computer and Health Information on Internet System
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสาธารณสุขในระบบอินเตอร์เน็ต
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข ชนิดของสารสนเทศสาธารณสุข แหล่งสารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต แหล่งสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต เครื่องมือและกลวิธีการค้นหาสารสนเทศการประเมินสารสนเทศและการอ้างอิงสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และนำเสนอผลงานด้านโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต

Principles of computer program in public health, types of health information, sources of information on internet system, information sites on internet, tools and searching strategy for information,
evaluation of searched information and citing electronic information, design data base, data base management and presentation on internet system by computer program
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215