1401428Project Evaluation
การประเมินโครงการ
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการแนวคิดทฤษฎี การประเมิน รูปแบบการประเมิน การออกแบบการประเมิน ขั้นตอนการประเมิน หัวข้อและการกำหนดประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์การสร้างเครื่องมือการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ แปลผลการประเมิน และการเขียนรายงานวิจัยประเมินผล จริยธรรมของนักประเมิน

Principles, concepts and theories of evaluation, evaluation model, evaluation design, steps of evaluation issues, indicators, criterions, evaluation instruments, data
collection, analysis and interpretation, project evaluation research and evaluation research reports, and research ethics
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215