1401425Perception, Cognition and Communication
การรับรู้ การคิดและการสื่อสาร
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการสื่อสารต่างๆ ที่มีต่อการรับรู้และการรู้คิด ตลอดจนการเรียนรู้ของบุคคล อิทธิพลของการสื่อสาร การศึกษาพัฒนาการทางการรับรู้และการรู้คิด สติปัญญาของบุคคลเกี่ยวกับการรับทราบ
การจดจำและการกระทำ การค้นหาวิธีการปลูกฝังและเพิ่มพูนความสามารถในการรับรู้

Methods of communication affecting perception and cognition, individual learning, influence of communication, study of perception and cognitive development, intelligence as related to
memory and action processes, investigating methods of socialization and enhancement of competence in personal perception.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215