1401421Group Dynamics and Team Working
พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีของกลุ่ม พลวัตกลุ่ม ธรรมชาติของกลุ่ม การทำงานเป็นทีมที่มีองค์ประกอบด้านการสื่อความหมาย มนุษยสัมพันธ์ การประชุมและปัญหาความขัดแย้งในการทำงานเป็นทีม
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการพลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีมพร้อมกับการสัมมนาที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ

Concepts, group theories, group dynamics, group characteristics, teamwork and communication, public relations, meetings and problems of conflict in team working,
learning experience from practicing with group dynamic processing and team working, seminar on the result
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215