1401406 Independent Study in Public Health
การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต3 (0-9-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร การดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนและวิธีการตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา


General knowledge related to public health professionals, quality of life, economics, society, politics and administration, study implementation follow research methodology and adviser
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215