1401355Public Health Consumer Protection
การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย และหลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภค การบริหารงานคุ้มครอง ผู้บริโภค คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภค อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุมีพิษ วัตถุอันตราย
การจัดการคุ้มครองสุขภาพ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเพื่อการเฝ้าระวังและระบบข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค

Definition and principles of consumer protection, consumer rights, administration of health consumer protection, standardized quality and safety regarding consumption of food, drugs,
cosmetics, toxic materials, hazardous materials, health protection management, Information Technology for health consumer protection systems
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215