1401354Fundamentals of Industrial Hygiene
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1401402

Course Description
อันตรายจากสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย ของ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ตามประเภทและลักษณะงาน ตลอดจนหลักทั่วไปในการประเมินและควบคุมอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม


Environmental health hazards in the workplace, including health and safety for workers, according to type and working characteristics, including principles of industrial hazard assessment and control
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54