1401351Fundamentals of Occupational Medicine
อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1401208

Course Description
ลักษณะและอาการของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือจากสภาวะที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค หรืออันตรายต่อสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยโรคหรืออาการ ผิดปกติอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ


Characteristics and symptoms of occupational diseases, risk factors or health hazards affecting the worker, including diagnostic guidelines for occupational disorders
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54