1401350 Principles of Environmental Impact Assessment
หลักการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1401208

Course Description
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เทคนิควิธีการในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติในการจัดทำและดำเนินการประเมินผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานและการเขียนผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม


Principles and theories about environmental impact assessment, techniques of environmental impact assessment, practice on performance of environmental impact assessment, report making and environmental analysis writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215