1401346Elderly Care
การบริบาลผู้สูงอายุ
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาพัฒนาการของผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อยและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแล ผู้สูงอายุในชุมชน


Stages of aging, common diseases and elderly health care, elderly care in the community
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215