1401342Counseling in Public Health Psychology
การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพื้นฐาน ทฤษฎีทางสาธารณสุข ทฤษฎีจิตวิทยาการให้คำปรึกษา เทคนิคและกระบวนการในการให้คำปรึกษา บริการสนเทศทางสาธารณสุข ปัญหาสาธารณสุข และผลกระทบของปัญหาสาธารณสุขที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน


Basics of psychological theory, public health theory, counseling psychology theory, techniques and the counseling process, public health information services, public health problems and their impact on daily life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215