1401327System Management in Public Health Organizations
การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กลยุทธ์ และวิธีการในการจัดการเชิงระบบของหน่วยงาน สาธารณสุขสมัยใหม่ ภายใต้ปรัชญาของการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ และการกระจายอำนาจในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
ระบบงานบริหาร งานวิชาการ และงานบริการสาธารณสุข ทั้งในและนอกหน่วยงานสาธารณสุข วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อการจัดการระบบงานของหน่วยงานสาธารณสุขให้ตอบสนองต่อปัญหา

Concepts, theories, principles, strategies and methods of modern institutional health system management, based on a philosophy of constant change in the political environment, administrative change and decentralization in an era of globalization,
administrative systems, academic units and public health services both inside and outside of the public health organizational domain, to manage public health units to be responsive to the problems and needs of the public by increasing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215