1401322 Forensic Medicine for Public Health
นิติเวชศาสตร์สำหรับงานสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของนิติเวชศาสตร์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในทางนิติเวช การวินิจฉัยการตาย การเปลี่ยนแปลงหลังตาย เหตุและพฤติการณ์ที่ตาย การพิสูจน์บุคคล บาดแผล
และศพ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการเขียนรายงาน การเป็นพยานศาล หลักและกระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติเวชศาสตร์ คดีความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

Definition of terms and importance of forensic medicine, forensic medicine law related to health personnel, diagnosis after death and biological changes, cause of death and preceding behaviors,
personal identity, trauma and the corpse, laboratory analyses and reports, witness and forensic medicine processes, cases related to public health community practice
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215