1401321Project Administration
การบริหารโครงการ
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและความสำคัญของการบริหารโครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการ องค์กรและการวางแผนสำหรับโครงการ การดำเนินงานตามโครงการ การควบคุม การติดตามและประเมินผล
โครงการ การบริหารโครงการสาธารณสุขในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การประยุกต์หลักการบริหารมาใช้ในการบริหารโครงการด้านสาธารณสุข

Principles and importance of project management, role of project manager, agencies and planning for projects, project implementation, control and assessment, health project management;
history , present, future, the application of project administration in a public health project
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215