1401320Public Health Resource Management
การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข โดยเน้นหลักการ รูปแบบ โครงสร้างและวิธีปฏิบัติในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ บุคลากร การคลังและเวชภัณฑ์ การพัสดุและ
สิ่งก่อสร้าง สำหรับหน่วยงานสาธารณสุข การบริหารงานสารบรรณ และการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน

The health resource management process: principles, models, structure and actual practice in financing- accounting, personnel management, financing and medicine, logistics and estate for
public health agencies, office files management, and agency security
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215