1401311Field Study in Public Health
การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและกระบวนการในการศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานด้าน สุขภาพ การศึกษาดูงานด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วไปและด้านสาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต การนำผลการศึกษาดูงานมาจัดการสัมมนา


Principles and process of field study, field study management in health organizations, field study on quality of life and the public health development process, reports and presentation in seminar
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215