1401304Home Health Care
การบริบาลสุขภาพที่บ้าน
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด และความสำคัญของการดูแลสุขภาพที่บ้าน การดูแลสุขภาพที่บ้านกับงาน สาธารณสุขมูลฐาน รูปแบบการบริการสุขภาพที่บ้าน หน่วยงานและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน กลวิธีทางคลินิก กระบวนการ และ คุณภาพของการดูแลสุขภาพที่บ้าน ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการดูแลสุขภาพที่บ้าน

Concept and importance of home health care, home health care and primary health care, models of home health services, agencies and the official home health care service, qualifications and
essential skills of home health care workers, the clinical method, the process and quality of home health care, factors to be considered in home health care
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215