1401303Basic Medical Care
การบริบาลเบื้องต้น
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การคัดกรองผู้ป่วยโดยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยโรค และการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น การรักษาโรคเบื้องต้น การปฐมพยาบาล และการ ส่งต่อผู้ป่วยตามระบบ


Initial screening of the patient via history taking, physical examination and laboratory tests, early diagnosis, primary medical care, first aid and the referral system
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215