0136707Inscription and Ancient Documents in Vietnam
จารึกและเอกสารโบราณในเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอ่าน การแปล การวิเคราะห์จารึกและเอกสารโบราณที่ค้นพบในประเทศเวียดนาม


Transliteration, translation, and analysis the inscriptions and ancient documents discovered in Vietnam.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54