0136509Research Status of Vietnamese Literature
สภาพการวิจัยทางด้านวรรณคดีเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานภาพของงานวิจัยด้านวรรณคดีเวียดนาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านวรรณคดีเวียดนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมวิเคราะห์วิจารณ์ให้เห็นถึงภาพรวมของประเด็นในการวิจัย วิธีการที่ใช้ ผลการวิจัย
ชี้แนวโน้มการวิจัยที่ควรทำในอนาคต นำเสนอความคิด และแนวทางในการวิจัยโดยใช้หลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย

Status of research of Vietnamese literature; sharing opinion on Vietnamese literature research both in Vietnam and abroad; analyzing and criticizing on the overall research issues, methods, and research results; identifying trend
of research that should be done in the future; presenting ideas and research guidelines on the basis of academic theory and procedures of research work
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51