0136242Vietnamese Lexical and Semantics
คำและความหมายในภาษาเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ การตีความและกลวิธีในการสื่อความหมาย ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของความหมายในภาษาเวียดนาม


Theories of Semantics; interpretation and strategies of communication; analyzing structure of Vietnamese semantics
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51