0136206Vietnamese Academic Conversation
การสนทนาภาษาเวียดนามเชิงวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการติดต่อสื่อสารภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการ คำศัพท์ที่ใช้ในวงการวิชาการต่างๆ การสนทนากับกลุ่มนักวิชาการชาวเวียดนาม โดยฝึกทักษะสนทนากับชาวเวียดนามเจ้าของภาษา


Practice of Vietnamese conversational skills to communicate formally;vocabulary used in several academic fields;practice of communication with Vietnamese
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55