1308404Cooperative Education in Local Government
สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต9 (0-27-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนาประสบการณ์ สังเกตการณ์การบริหารงาน การนำเสนอแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารงาน การปกครองท้องถิ่น


Apprentice in public or private organization ; seminars in Experience’s observation of administration ; presentation of concepts and local administrative strategies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54