1308304Local Natural Resources and Environment Management
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่น สถานการณ์ สถานภาพและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น การศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น การประเมินสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดใช้ประโยชน์ การจัดการอนุรักษ์และการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

Basic knowledge of local natural resource and environment; situation status and crisis of local natural resources and environment; survey study and analysis of local natural resources; evaluation of situation and impact of environment;
utilization, conservation and development of natural resource and environment, local natural resource and environment management; techniques in risk analysis and local environmental impact assessment
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54