1308207Local Financial and Fiscal Administration
การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่าย ของหน่วยปกครองระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับ รัฐบาลแห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการสาธารณะและ
การพัฒนาท้องถิ่น ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถิ่น

Financial and fiscal system; revenue and expenditure administration of agencies; the relations between local fiscal system and national government; process of administering the result-based budgeting in relation to local public services and
development; constraint on, and approach to developing local fiscal system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54