1308202Economy of Local Community
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขอบเขต ความหมาย และความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรือน ในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาดและแนวนโยบาย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น


Scope, definition and significance of local community economy, household In local community economy, local and policies related with development of local Community economy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54