1307419Agrarian Law
กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาระบบการถือครองที่ดิน สินเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบันการเกษตรกรรม ปัญหาการจัดระบบถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การขายฝากที่ดิน
การคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม และการกำหนดเขตเพาะปลูก

Tenancy system, credit for agriculture, agricultural institutions, problem in Tenancy system for agriculture, laws regulating land tenancy for agriculture,
sale with right of redemption, labor protection in agriculture and agricultural delimitation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52