1307418Law of Local Administration
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน อำนาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการออกกฎหมาย


การกำกับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ทั้งในแง่การกำกับดูแลเหนือบุคคล และการกำกับดูแลเหนือการกระทำ รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่วนกลาง
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54