1307415Law on Public Information Access
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาถึงแนวคิดของการให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ วิธีการที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ลักษณะของข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ วิธีการทางบริหารในการแก้ไขปัญหากรณีที่สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รับการกระทบกระเทือน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

Learn the concept pertaining to rights for people to access public information, method to access public information, characterization of information; method for solve the right when affectation to access information;
disclose public information; protection private information.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54