1307410Environmental Law
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ หลักสหวิทยากร ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนโยบายของรัฐ องค์กร มาตรการทางกฎหมาย
และมาตรการอื่นในการวางแผน การจัดการการใช้ และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ

Principles, concepts, theories and relationship among ecological system, environment and natural resources; multi-disciplinary principle in natural resource and environment protection; state policy; organization;
legal measures and others in planning, manage , utilizing and protecting natural resources and environment; pollution management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51