1307409Public Finance Law
กฎหมายการคลัง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ที่มา ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลัง นโยบายการเงินและการคลังของรัฐ การจัดองค์กรของรัฐทางการคลัง รายได้ การก่อหนี้สาธารณะและรายจ่ายของรัฐ วิธีการจัดทำงบประมาณของรัฐ
การตรวจสอบการใช่จ่ายเงินของรัฐ การควบคุม การเงินและการคลังของรัฐในรูปแบบต่างๆ

Sources, theories and basic concepts of public finance laws; state’s monetary and finance policies; structuring state organizations for public finance; state revenue, public loans and expenditures;
process in state budgeting, examining budget spending; various forms of control on state’s monetary and public finance.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51