1307405Criminology and Penology
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ทางทฤษฎีอาชญากับกฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประเภทของอาชญากรรมและอาชญากร ปรัชญาว่าด้วยการลงโทษ และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด


Relationship between criminology theories, criminal law and criminal procedural law principles; categories of crimes and criminals; philosophy of punishment and wrongdoer treatment.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52