1307312Law of Intellectual Property
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและสิทธิบัตร ตลอดถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ สัญญาอนุญาตใช้สิทธิในทางทรัพย์สินในทางปัญญา


Evolution and concepts on the protection of intellectual property; such as law of copy right, trademark, patent, protection of intellectual property in international context; licensing agreement of intellectual properties.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54