1307310Law of Evidence and Fact
กฎหมายลักษณะพยานและวิชาข้อเท็จจริง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษากฎเกณฑ์ และการสืบพยานของศาล ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเล่า ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย ข้อที่ศาลรู้เอง และหน้าที่นำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 รวมถึงการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน โดยศึกษาประกอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอันมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการนำสืบพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม

Legal principles pertaining to principle and take evidence, principle in judicial evidence and exclusion of evidence including to hearsay evidence legal assumption, judicial cognizance and burden of proof according to
Civil Procedure Code in Book I title V and Criminal Procedure Code in Book V, as well as evidence protection in accordance with Evidence Protection Act to study along with relevant fact which useful to exanimate in justice system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51