1307305Law of Civil Procedure 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป และวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และภาค 2


Legal principles pertaining to civil procedure, general provisions and procedure in Courts of First Instance according to Civil Procedure Code in Book I and Book II.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54