1307301Criminal Law III
กฎหมายอาญา 3
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1307104 และ 1307205

Course Description
ศึกษาหลักกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ12 และความผิดลหุโทษฐานต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 3


Legal principles pertaining to offences in Book II title XII of the Penal Code; and pretty offences in Book III of the Penal Code.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52