1307209Property Law
กฎหมายลักษณะทรัพย์
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาถึงลักษณะทรัพย์ ประเภทของทรัพย์สิน รวมทั้งอุปกรณ์ ส่วนควบ ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 3 และศึกษาหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4


Legal principles pertaining to things; kind of property, equipment, combine in Book I title III of the Civil and Commercial Code; and Legal principal pertaining to property in Book IV of the Civil and Commercial Code.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215